Click Guardian Tracking
 
Ürünler / Upservis tablet servisi

Tablet servisine Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlerin yaný sýra Türkiye'nin tüm illerinden arýzalý ürünlerinizi Yurtiçi kargo aracýlýðý ile teknik servise gönderebilirsiniz.

 

Türkiye’nin tüm illerine hizmet veren tablet servisine sorunlu tablet bilgisayarýnýzý göndermek için ( 444 56 33 ) servis destek hattý telefon numarasýný arayarak müþteri temsilcileri ile iletiþime geçebilirsiniz. Müþteri temsilcileri görüþme esnasýnda sizi iþleyiþ hakkýnda bilgilendirerek servis kaydýnýzý oluþturacaktýr. Servis kaydý oluþturmanýz durumunda cep telefonunuza sms olarak ücretsiz aras kargo gönderi kodu yönlendirilir. Telefonunuza gelen kod ile birlikte yaþadýðýnýz bölgede bulunan yurtiçi kargo þubesine giderek ücret ödemeden tablet bilgisayarýnýzý teknik servise gönderebiliyorsunuz.  Teknik servisimizin yurtiçi kargoda kayýtlarý mevcuttur. Size gönderilen ücretsiz kargo gönderi kodunu yurtiçi kargo þubesine vermeniz tablet bilgisayarýnýzý servise göndermeniz için yeterli olacaktýr. Teknik servise giriþ yapan tablet bilgisayarlar ayný gün içerisinde iþleme alýnýr ve en kýsa süre içerisinde onayýnýz alýnmak üzere size geri dönüþ yapýlýr.  Sizinle iletiþime geçen servis personelimiz tablet bilgisayarýn problemi hakkýnda sizi bilgilendirir ve onarýmý için gerekli fiyat bilgisini paylaþýr ardýndan onayýnýz dahilinde gerekli tüm onarým, bakým ve test iþlemleri yapýlarak sorunsuz bir þekilde adresinize teslim edilir.

 

Tablet bilgisayarlar için vermiþ olduðumuz destekler aþaðýdaki gibidir;

 

Anakart onarýmý : Anakart onarým iþlemi ,  konu üzerine deneyimli çalýþanlar tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.  Eðer profosyonel bir destekle yapýlmaz ise anakartýnýz çalýþmayacak duruma gelebilir. Belki de  küçük bir entegresinden kaynaklanan sorun çözülemez ve Anakart onarýlamaz duruma gelir. Bu konuda profosyonel teknik servis ekibinin ilk müdahelesi çok önemlidir.

 

Ekran kartý deðiþimi : Ekran kartý deðiþim iþlemi, anakart onarýmýnda belirttiðimiz gibi deneyimli çalýþanlar tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.  Yapýlan iþlemde eðer anakart üzerine fazla ýsý verilirse veya farklý hatalar yapýlýrsa geri dönülmeyecek sýkýntýlar meydana gelir. Kesinlikle bu iþlemi yapan çalýþanlarýn iþinin uzmaný olmasý gerekmektedir.

 

Kýrýk Ekran Tamiri : Ekraný kýrýlan veya hasar gören tablet bilgisayarlarýnýzýn gerekli tüm onarým iþlemleri yapýlmaktadýr.

 

Pil & Þarj Arýzalarý : Þarj tutmayan tablet bilgisayarlarýnýzýn gerekli tüm onarým iþlemleri uygulanýr ayný zamanda talep edilmesi durumunda yeni pil deðiþimi yapýlýr.

 

Tablet sývý temasý : Sývý temasýna maruz kalmýþ tablet bilgisayarlara bakým ve onarým iþlemleri uygulanýr.

 

Yazýlým Sorunlarý : Ýþletim sisteminden kaynaklanan tüm sorunlar teknik serviste çözüme ulaþtýrýlmaktadýr.

 

Ayrýca servisimiz tablet bilgisayarlar için ekran, pil, adaptör v.b ürünlerin satýþýný yapmaktadýr.

 

Asus tablet servisi  profosyonel çalýþanlarýyla siz deðerli müþterilerimize maksimize edilmiþ memnuniyet sunmayý ilke edinmiþtir.

 

Sadece Bir Telefonunuzu Bekliyoruz.


Tel: 444 56 33